Καθήκοντα Υπευθύνων τμημάτων

1. Έλεγχος ατομικών φακέλων.
2. Συμπλήρωση ατομικού δελτίου.
3. Επαλήθευση τίτλου εγγραφής (εκτός και αν ο τίτλος ήλθε υπηρεσιακά).
4. Βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο).
5. Ορισμός απουσιολόγου και επιμελητών.
6. Καταχώρηση των απουσιών από το ημερήσιο δελτίο στο βιβλίο φοίτησης.
7. Ενημέρωση γονέων ? κηδεμόνων ? με υπηρεσιακό σημείωμα, μόλις οι απουσίες του μαθητή φθάσουν τις 24.  Μετά τις 24 η ενημέρωση γίνεται κάθε πρώτο 5/μερο του μήνα για τις απουσίες του προηγούμενου μηνός.
8. Δικαιολόγηση απουσιών:
       Εμπρόθεσμη είναι αίτηση δικαιολόγησης απουσιών, μέχρι τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, από τον κηδεμόνα ή τον ίδιο το μαθητή αν είναι ενήλικας, την οποία πρωτοκολλούμε και αν πρόκειται για απουσίες περισσοτέρων των δύο συνεχόμενων ημερών πρέπει να συνοδεύεται με ιατρική βεβαίωση. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες και μέχρι 10 ημέρες συνολικά το χρόνο.
9. Σημειώνονται στο βιβλίο φοίτησης οι δικαιολογημένες απουσίες, (με κόκκινο από ιατρόμε πράσινο από κηδεμόνα) οι αποβολές (με μαύρο),
οι απουσίες μετά από άδεια του διευθυντή για κάποια απασχόληση δεν προσμετρώνται..
10. Στο τέλος κάθε τετραμήνου αθροίζονται οι απουσίες (σύνολο απουσιών με μπλέ σύνολο δικαιολογημένωνμε κόκκινο) και καταχωρούνται στο ατομικό δελτίο του μαθητή, αφού προηγηθεί η πράξη του συλλόγου για την δικαιολόγηση.
11. Σύνταξη και επίδοση των ατομικών δελτίων προόδου στους γονείς- κηδεμόνες.

 

Καθήκοντα - Aρμοδιότητες Δ/ντή

Σε σχέση με το Σύλλογο Διδασκόντων

1. Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.

Διαβάστε περισσότερα: Καθήκοντα - Aρμοδιότητες Δ/ντή

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Υποδ/ντή

Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του. Βοηθάει το Διευθυντή στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα: Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Υποδ/ντή

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Διδασκόντων

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ? επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. 

Διαβάστε περισσότερα: Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Διδασκόντων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά