Δικαιολογητικά εγγραφών

 Για Έλληνες

1. Τίτλος εγγραφής, ένα απο τα παρακάτω :
    α)  Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου
ή  β)  Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης 
(Αν έχετε τελειώσει: Λύκειο, Ε.Π.Α.Λ., Τ.Ε.Σ.,  Τ.Ε.Λ.  Ε.Π.Λ., Ο.Α.Ε.Δ. ή Τ.Ε.Ε.)
ή  γ)  Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης, για εγγραφή (Αν φοιτούσατε και δεν είχατε τελειώσει και ούτε βρισκόσασταν στο πτυχίο ή το απολυτήριο στην Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Ε. ή  Ε.Π.Λ.)
ή  δ) Υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής (Αν είστε γραμμένοι και δεν βρίσκεστε στο πτυχίο ίδιας ειδικότητας ή το απολυτήριο άλλου Ε.Π.Α.Λ. ή Λυκείου)
ή  ε) Τίτλος σπουδών εξωτερικού ανάλογος, επίσημα όμως μεταφρασμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και επιπλέον ισοτιμία από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 2. Πιστοποιητικό γέννησης

(Οι ομογενείς να το έχουν μεταφρασμένο επίσημα, μόνο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).

3. Αστυνομική ταυτότητα μαθητή ή ταυτότητα ομογενούς και αν είναι ανήλικος ταυτότητα και του κηδεμόνα.

(Αν κηδεμόνας δεν είναι κάποιος από τους γονείς χρειάζεται εξουσιοδότηση των γονέων για αναπληρωτή κηδεμόνα, θεωρημένη από αστυνομία ή ΚΕΠ).

4. Τέσσερις μικρές φωτογραφίες του μαθητή.

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας, δίνεται απο το σχολείο και πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένο απο γιατρούς, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

6. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας

7. Αποδεικτικό Δυσλεξίας απο επίσημο κέντρο, αν χρειάζεται.

 

  Για Aλλoδαπούς

1. Τίτλος εγγραφής, ένα απο τα παρακάτω :

 

    α)  Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου

ή  β)  Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης 

(Αν έχετε τελειώσει: Λύκειο, Ε.Π.Α.Λ., Τ.Ε.Σ.,  Τ.Ε.Λ.  Ε.Π.Λ., Ο.Α.Ε.Δ. ή Τ.Ε.Ε.)

ή  γ)  Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης, για εγγραφή (Αν φοιτούσατε και δεν είχατε τελειώσει και ούτε βρισκόσασταν στο πτυχίο ή το απολυτήριο στην Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Ε. ή  Ε.Π.Λ.)

ή  δ) Υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής (Αν είστε γραμμένοι και δεν βρίσκεστε στο πτυχίο ίδιας ειδικότητας ή το απολυτήριο άλλου Ε.Π.Α.Λ. ή Λυκείου)

ή  ε) Τίτλος σπουδών εξωτερικού ανάλογος, επίσημα όμως μεταφρασμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και επιπλέον ισοτιμία από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 2. Πιστοποιητικό γέννησης

Μεταφρασμένο επίσημα, μόνο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

3. Διαβατήριο μαθητή και αν είναι ανήλικος και διαβατήριο του κηδεμόνα.

(Αν κηδεμόνας δεν είναι κάποιος από τους γονείς χρειάζεται εξουσιοδότηση των γονέων για αναπληρωτή κηδεμόνα, θεωρημένη από αστυνομία ή ΚΕΠ).

4. Άδεια παραμονής του μαθητή και αν είναι ανήλικος, άδεια παραμονής του κηδεμόνα,  χωρίς να έχουν λήξει.

5. Τέσσερις μικρές φωτογραφίες του μαθητή.

6. Ατομικό Δελτίο Υγείας, δίνεται απο το σχολείο και πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένο απο γιατρούς, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

7. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας

8. Αποδεικτικό Δυσλεξίας απο επίσημο κέντρο, αν χρειάζεται.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά